Welke website maakt jouw bedrijfswensen en dromen waar?

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 – Identiteit van de onderneming

Drawing Monkey; gevestigd in Amersfoort.

Te bereiken via info@drawing-monkey.com

KvK-nummer: 66570840

Btw-identificatienummer: NL001561243.B15

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Drawing Monkey en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en (online) bestellingen tussen Drawing Monkey en opdrachtgever.
 • Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de opdrachtgever beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Drawing Monkey zijn in te zien en zij op verzoek van de opdrachtgever zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 • Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de opdrachtgever op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de opdrachtgever langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 • Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 • Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 • Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 – Het aanbod

 • Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 • Het aanbod is vrijblijvend. Drawing Monkey is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 • Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de opdrachtgever mogelijk te maken. Als Drawing Monkey gebruikmaakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden online producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Drawing Monkey niet.
 • Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 • Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de opdrachtgever duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 • de prijs inclusief belastingen;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
 • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
 • de manier waarop de opdrachtgever, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
 • en de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 4 – De overeenkomst

 • De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 3, tot stand op het moment van aanvaarding door de opdrachtgever van het aanbod.
 • Indien de opdrachtgever het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de opdrachtgever de overeenkomst ontbinden.
 • Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Drawing Monkey passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de opdrachtgever elektronisch kan betalen, zal Drawing Monkey daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 • Drawing Monkey kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Drawing Monkey op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 • Drawing Monkey zal bij het product of dienst aan de opdrachtgever de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de opdrachtgever op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, alleen meesturen:
 1. de link naar de website van de vestiging van de Drawing Monkey waar de opdrachtgever met klachten terecht kan, indien de diensten of producten bij een externe aanbieder worden aangeschaft;
 2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de opdrachtgever van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 3. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

Artikel 5 – Herroepingsrecht

 • De opdrachtgever heeft de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 • Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de opdrachtgever zich richten naar de door Drawing Monkey bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 6 – De offerte

 • Alle offertes zijn vrijblijvend en 1 maand geldig.
 • Indien bij het opstellen van de offerte, op verzoek van de klant, meer dan gebruikelijke inspanningen van Drawing Monkey worden verlangd, is Drawing Monkey gerechtigd de kosten hiervan in rekening te brengen. Drawing Monkey dient de opdrachtgever hier eerst van op de hoogte te brengen.

Artikel 7 – Opdrachten

 • Opdrachten zijn slechts bindend indien zij als zodanig wederzijds schriftelijk zijn bevestigd.
 • Indien er wijzigingen zijn in de opdracht, hetzij in opdracht van de opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan meerdere kosten verbonden zijn, als meerwerk. Drawing Monkey dient de opdrachtgever hiervan op de hoogte te brengen vóór het uitsturen van de factuur.

Artikel 8 – Levering en uitvoering

Drawing Monkey zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van opdrachten.

 • Een overeengekomen levertijd gaat in op de datum waarop de schriftelijke opdracht door Drawing Monkey wordt ontvangen. De uitvoering dient ten alle tijden binnen drie maanden na akkoord te worden uitgevoerd.
 • Overschrijding van overeengekomen levertijden, door welke oorzaak ook ontstaan, geeft geen recht op schadevergoeding.

Artikel 9 – Betaling

 • Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de opdrachtgever verschuldigde bedragen vóór de start van het project te worden voldaan.
 • In geval van wanbetaling van de opdrachtgever heeft Drawing Monkey wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de opdrachtgever kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 10 – Ontbinding

10.1. Indien de opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de overeenkomst of op grond van deze voorwaarden niet nakomt, heeft Drawing Monkey het recht deze overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van Drawing Monkey op vergoeding van de geleden schade of gederfde winst.

10.2. Indien de uitvoering niet kan plaatsvinden door uitstel vanuit de opdrachtgever wat langer dan drie maanden duurt, heeft Drawing Monkey het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

11.1. Het is opdrachtgever bekend dat de diensten van Drawing Monkey kunnen worden beïnvloed door derden, waaronder Google. Drawing Monkey is niet aansprakelijk te stellen voor het uitblijven van het door de opdrachtgever gewenste resultaat. Drawing Monkey heeft een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting.

11.2. De opdrachtgever heeft tot 2 maanden na levering recht op support vanuit Drawing Monkey. Indien er geen onderhoudsabonnement of strippenkaart wordt afgenomen, draagt Drawing Monkey geen verantwoordelijkheid voor de werking van de geleverde website na deze 2 maanden.

Artikel 12 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen Drawing Monkey en de opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.